banerNW.jpg
Menu
RSS

Zapraszamy na Powiatowy Rajd Rowerowy. Ostatnie dni zapisów Wyróżniony

Zapraszamy na Powiatowy Rajd Rowerowy. Ostatnie dni zapisów

Trwają zapisy kolejną odsłonę Powiatowego Rajdu Rowerowego. Impreza odbędzie się w sobotę, 26 maja. Wpisowe 5 zł. Start i meta przy firmie Sitech w Białężycach. Zgłoszenia przyjmowane w Starostwie Powiatowym we Wrześni (ul.Chopina 10), Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej (pok.104) do 18 maja lub do wyczerpania limitu miejsc.

NW gif 03.2018.gif

REGULAMIN
Powiatowy Rajd Rowerowy


I. ORGANIZATOR
1.Starostwo Powiatowe we Wrześni

II. WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Klub Turystyki Rowerowej „Wrześnianie”
2. Stowarzyszenie „Promyk”

III. CEL IMPREZY
1.Promocja powiatu wrzesińskiego jako miejsca przyjaznego dla rowerzystów.
2.Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
3.Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
4.Upowszechnienie rekreacji i turystyki rowerowej.

IV. TERMIN
Rajd odbędzie się 26 maja 2018 r. Start o godz. 11:00 na parkingu przy firmie Sitech Sp. z o.o. (Chocicza Mała 26), meta-zakończenie godz. 14.00 (parking przy firmie Sitech Sp. z o.o.).

V. WARUNKI UCZESTNICTWA / ZGŁOSZENIA
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
W imprezie może uczestniczyć każda osoba, która terminowo dokona zgłoszenia i uiści opłatę startową. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w maratonie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, natomiast osoby w wieku do 15 lat mogą wziąć udział w maratonie tylko będąc pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Wszyscy uczestnicy startują na własny koszt i na własną odpowiedzialność. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Zgłoszenia będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym we Wrześni (ul.Chopina 10), Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej (pok.104) od 9 do 18 maja br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

LIMIT STARTUJĄCYCH: 200 osób.

Wpisowe wynosi 5 zł. W ramach wpisowego organizator zapewnia posiłek regeneracyjny na mecie. Wpłat należy dokonywać w dniu zapisów.

VI. ZASADY MARATONU
Uczestnicy startują z parkingu przy firmie SITECH Sp. z o.o. (Białężyce 26) w grupach 15-osobowych. Obowiązuje zakaz wyprzed zania osoby, która  będzie pilotowała grupę. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego.Organizatorzy nie zapewniają serwisu technicznego podczas przejazdu trasy. W czasie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać Kartę Startową Uczestnika, którą otrzyma po zapisaniu się w Starostwie Powiatowym. Trasa prowadzić będzie przez powiat wrzesiński i powiat średzki. Dystans rajdu: ok 30 km. Impreza odbędzie się przy RUCHU OTWARTYM !

VII. KONTAKT
Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września
– Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej, I piętro – pok. 104,
tel. 61 640 44 72

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
3.Uczestnicy pokonujący dystans rajdu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
4.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.
5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy dopuszczenia lub wykluczenia z imprezy uczestnika, który w sposób rażący naruszył regulamin.
6.Podczas imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
8.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U W A G A !

  • Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

  • Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 

Redakcja NowaWrzesnia.pl

fot.  Powiat Wrzesiński

do góry

Galeria